TH|EN

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์โดยใช้ Work-Based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค

การบรรยาย: ความสำคัญของ Work-Based Education ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 
  • เอกสารการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย)
  • การบรรยาย : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยกลยุทธ์บูรณาการพันธกิจรอบด้านที่มี Work-Based Education เป็นรากฐานร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษา

     
  • เอกสารการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  • การบรรยาย: การพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0

     
  • เอกสารการบรรยาย โดย ดร.อรสา ภาวภิวมล (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)