กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ความหมายของสัญลักษณ์
รูปแบบ เป็นรูปแบบตัวอักษณ A ย่อมาจาก The Division of Academic Affairs
รูปคน เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอำนวยคามสะดวก
เหลีามมุมต่าง ๆ เป็นตัวแทนของผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
ชื่อ ชื่อของกองบริการการศึกษา

ความหมายของสี
สีเทา เปรียบเสมือนมันสมอง
สีแสด เปรียบเสมือนความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สีดำ เปรียบเสมือนความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
บริการรับเข้าศึกษา พัฒนาระบบทะเบียนสิต สนับสนุนภารกิจวิชาการ มุ่งดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในหลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ