โครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ
"การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมุ่งสู่การประเมินระดับ 3 คะแนน"
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง QS4401
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร