TH|EN

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาการวิชาการ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ปรับปรุงใหม่)
และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

แบบประเมินความคิดเห็น โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ระบบอาจารย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

การบรรยาย : ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา(ปรับปรุงใหม่)และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

  1.เอกสารการบรรยาย
  2.เอกสารการบรรยาย
  3.เอกสารการบรรยาย

การบรรยาย : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์

  1.เอกสารการบรรยาย

การบรรยาย : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

  1.เอกสารการบรรยาย
  2.เอกสารการบรรยาย

การบรรยายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ P3BL

  1.เอกสารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  2.เอกสารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
  3.เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  4.เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
  5.เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
  6.เอกสารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  7.เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสตกส์และโซ่อุปทาน
  8.เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  9.เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์