กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

งานเลขานุการ

       งานธุรการ เป็นหน่วยงานกลางของกองบริการการศึกษา ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานต่างๆ ภายในกองบริการการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน ที่กำหนดไว้ งานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานบุคคล งานบัญชีและการเงิน งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารปราบไตรจักร และโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคาร QS) งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นต้น


ศรีนุชา พันมา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

การเงิน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8322

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8322

อนุสรณ์ มาอยู่

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงานกองบริการการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8322

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8322

นพวรรณ พานทอง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือเข้าออก จดหมายของกองบริการการศึกษา ดูแลภารกิจของผู้อำนวยการกองฯ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8303

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8303

อทิตยา ทองอ่วม

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

งานบุคคล และสวัสดิการ รับ-ส่งหนังสือเข้าออก การจองใช้โถงและโรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8303

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8303

สมชาย ศิริโรจน์

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียนและโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8322

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8322

ปุรศักดิ์ คำก้อน

ตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น2 อาคารปราบไตรจักร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8777

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8777

ลำดวน ธูปส้มซ่า

ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

แม่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน:

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: