กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

       งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล เป็นหน่วยงานทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา และการให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านการเรียนการสอน การรับลงทะเบียนเรียน การรับรายงานตัวนิสิตใหม่ การจัดทำระเบียนประวัตินิสิต การประมวลผลการเรียน การจัดทำและรวบรวมสถิตินิสิตรับเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษา การจัดทำใบแสดงผลการเรียน และเอกสารใบรับรองต่าง ๆ การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร และบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และอำนวยความสะดวกในการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ให้กับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วแม่นยำ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วาสนา พาใจดี

ตำแหน่ง

หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8308

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8308


ณิชธนรัชต์ พิทักษ์สืบสกุล

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

รับส่งหนังสือจากคณะ และคำร้องของนิสิต

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8300

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8300

พชรพรรณ ปลื้มวงศ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำสถิติผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำใบรับรองคุณวุฒิ
ใบปริญญาบัตร ทุกคณะ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8300

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8300

ณิชาภา โสภณ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดพิมพ์ใบแปลปริญญาบัตร บันทึกการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8314

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8314

กิติวรา เมฆมงคล

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดพิมพ์ใบรับรองนิสิต จัดพิมพ์ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8314

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8314

สุณีย์ พาสพิษณุุ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนของนิสิต (Transcript) ระดับปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8315

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8315

พงษ์พิทักษ์ สุคำ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

บันทึกการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8315

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8315

พรชนก สวนอภัย

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนฯ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8324

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8324

เริงจีรา กลั่นดี

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

บันทึกแก้ไขผลการเรียน I, P พิมพ์หนังสือขอขยายเวลาศึกษาต่อ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8310

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8310

นัธทวัฒน์ เรืองรัศมี

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8324

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8324

ศิวัช ทองด้วง

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำโปรแกรมรับสมัครและพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8305

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8305

ทับทิม เหล่ากอ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8304

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8304

วริศรา ยศทิศ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้บริการรับส่งหนังสือทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ของงานรับเข้าศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8304

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8304

จิตติมา พัดโบก

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8304

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8304

สุฬิษา สุวรรณเกษร

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8304

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8304

บานเย็น จันทรอิน

ตำแหน่ง

พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำเอกสารต่างๆ ตามคำขอ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8326

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8326

เรณู เรือนคำ

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

บันทึกผลการสอบภาษาอังกฤษ บันทึกแก้ไขผลการเรียนรายวิชา I ,P ย้ายสาขาให้นิสิต บันทึกไม่คำนวณเกรด

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8310

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8310

ภัทรวดี พันธ์เดช

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ตัดบัญชีชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตรวจสอบการลงทะเบียน และการชำระเงิน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8310

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8310

วิรัตน์ ชื่นชอบ

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ดูแลระบบทะเบียนออนไลน์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8310

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8310

กฤช ฟักสีม่วง

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

บันทึกฐานข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร บันทึกขอคืนสภาพนิสิตลงทะเบียนเรียนล่าช้า

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8311

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8311

กฤศ นาคศิลปวิจิตร

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาซอร์ฟแวร์กองบริการการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8311

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8311

ญาณภัทร เรืองสกุล

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาซอร์ฟแวร์กองบริการการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8311

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8311

อุ่นเรือน ภารังกูล

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

รับและส่งหนังสือของหน่วยจัดการเรียนการสอน ควบคุมการใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารปราบไตรจักร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8312

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8312

ณรงค์ฤทธิ์ ยะตา

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุมการจัดตารางเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท กำหนดรหัสอาจารย์ผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8312

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8312

ณัฐสุดา พงษ์ตระกูล

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดตารางสอน-ตารางสอบ วิชาพื้นฐาน ควบคุมการจัดตารางเรียนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8312

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8312

อนุ ภูมิผล

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงละครและห้องเรียนชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8358

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8358

นที จิระประภูศักดิ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8394

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8394

สุประดิษฐ์ จันทร์อิน

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8394

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8394

พิเชษฐ์ มยุโรวาส

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8427

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8427

จารุวุฒิ แก้วกล่อม

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโรงละครและห้องเรียน ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8358

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8358

นิวัฒน์ พัชรชมพู

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น2 อาคารปราบไตรจักร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8777

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8777

กิตติ วิตันติวงศ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น3 อาคารปราบไตรจักร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8778

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8778

เจษฎา มีช้าง

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารปราบไตรจักร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8779

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8779

ธีรพงศ์ สิงหเดช

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน ชั้น4 อาคารปราบไตรจักร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8779

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8779

สงกรานต์ ชิดเชื้อ

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8427

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8427

สุมงคล สุดที่อยู่

ตำแหน่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับห้องเรียน อาคารปราบไตรจักร 2

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 2851

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 2851