กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

        มีหน้าที่ประสานและดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังให้นิสิตตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อการชำระเงินคืนตามระยะที่กำหนด ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์วิจัยสำหรับการบริหารจัดการงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 3 งาน คือ หน่วยดำเนินงานกองทุน หน่วยส่งเสริมกิจกรรมกองทุน หน่วยวิจัย วิเคราะห์และประเมินผล

ภัทริกา สิงห์สถิตย์

ตำแหน่ง

หัวหน้างานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำแผนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ/การติดตามผลดำเนินงานประจำปี, รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล ตามแผนงาน, นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและพัฒนาระบบงานทุนฯ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8302

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8302


ศันสนีย์ หล่อศิริ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน, รับสมัครนิสิตกองทุน กยศ./ กรอ., จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกยศ. /ประสานงาน ตรวจสอบการโอนเงินกู้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนิสิต

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8316

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8316

ปัทม์ชนชันท์ ศรีพิพัฒนกุล

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

แผนงานส่งเสริมกิจกรรมกองทุน, จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและให้ความรู้ การใช้ระบบ e-Student lone, จัดกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตผู้กู้ยืม ให้มีความรับผิดชอบต่อการชำระเงินกู้ตามกำหนดเวลา, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์, บริการตอบคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืม

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8317

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8317

อรศิริ ภานุไพศาล

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน, รับสมัครนิสิตกองทุน กยศ./ กรอ., จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกยศ. / กรอ., ประสานงาน ตรวจสอบการโอนเงินกู้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนิสิต

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8316

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8316

จุฑาทิพย์ พุ่มสุวรรณ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

แผนงานส่งเสริมกิจกรรมกองทุน, จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตและให้ความรู้ การใช้ระบบ e-Student lone, จัดกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตผู้กู้ยืม ให้มีความรับผิดชอบต่อการชำระเงินกู้ตามกำหนดเวลา, จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตผู้กู้ยืม, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์, บริการตอบคำถามผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืม

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8316

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8316

เกตสุณี มั่นชาวนา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน, รับสมัครนิสิตกองทุน กยศ./ กรอ., จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินกยศ. / กรอ., ประสานงาน ตรวจสอบการโอนเงินกู้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและนิสิต

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8317

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8317