กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

   จรวยพร สุดสวาสดิ์

  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
           มหาวิทยาลัยนเรศวร

             พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน:
                     8301

   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายนอก:
              0 5596 8301