กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

งานพัฒนาหลักสูตร

       งานพัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานของกองบริการการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ งานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ งานประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการตามโครงการและแผนงานต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. การจัดทำมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทำคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

อรพิน วินาลัย

ตำแหน่ง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8306

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8306


กฤติกา กระต่ายน้อย

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8307

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8307

วิวัฒน์ เพชรยื้อ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานธุรการของงานพัฒนาหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8307

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8307

อรศิริ ภานุไพศาล

ตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และจัดทำคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8307

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8307

ทัศนีย์ กลมพุก

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดทำคู่มือนิสิตแบบออนไลน์และระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8307

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8307

ยศวัฒน์ โชติรัตนศักดิ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดประชุมสภาวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8307

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8307

คำรณ สายโสภา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

รับ-ส่งหนังสือและเบิกจ่ายการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดประชุมสภาวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 8307

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก: 0 5596 8307