กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
วิจัยสถาบัน
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
KM

ส่งเสริมการจัดการความรู้

สกัดองค์ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " เปิดมุมมองใหม่ วิเคราะห์งานอย่างใหัตรงใจผู้บริหาร " ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุป โครงการสัมมนา สอนอย่างไรในบริบทของมหาวิทยาลัย “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ระยะที่ 1
สรุป โครงการสัมมนา สอนอย่างไรในบริบทของมหาวิทยาลัย “Teaching in the University Context : อาจารย์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ระยะที่ 2
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา ในหัวข้อ เสวนา "การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน"
การสกัดความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน “การบริหารการจัดทดสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ” ณ TAKUSHOKU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
องค์ความรู้ที่ได้จากการการสัมมนา หัวข้อ “การสกัดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”​
สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจ มน. แบบเต็มร้อย"
ประเด็น “ปัญหาและประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนิสิต”
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกองบริการการศึกษา ประเด็น “สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสอบ GAT PAT O-NET
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ 'กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ' (เกณฑ์ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2.6) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mini UKM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้)
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การศึกษาสภาพและผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา รอบปีงบประมาณ 2554
สรุปผล AAR โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร