กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
วิจัยสถาบัน
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
KM

แผนการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการดาเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558