กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
วิจัยสถาบัน
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
KM

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวจรวยพร สุดสวาสดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางวาสนา พาใจดี
หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
นางอรพิน วินาลัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
นางภัทริกา สิงห์สถิตย์
หัวหน้างานกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสุกัลยา แดงทองดี
กรรมการ
นางศรีนุชา พันมา
กรรมการ
นายคำรณ สายโสภา
กรรมการ
นายสุประดิษฐ์ จันทร์อิน
กรรมการ
ดร.พงษ์พิทักษ์ สุคำ
กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ยะตา
กรรมการ
นายวิวัฒน์ เพชรยื้อ
กรรมการ
นางสาวอรศิริ ภานุไพศาล
กรรมการ
นางทับทิม เหล่ากอ
กรรมการ
นายศิวัช ทองด้วง
กรรมการ
นายเจษฎา มีช้าง
กรรมการ
นายธีรพงศ์ สิงหเดช
กรรมการ
นางสาวปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล
กรรมการ
นางสาวเกตสุณี มั่นชาวนา
กรรมการ