กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
วิจัยสถาบัน
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
KM

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 2010/2558
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 3962/2557 และ 0069/2558