กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
วิจัยสถาบัน
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
KM

วิจัยสถาบัน

รายงานประสิทธิภาพและความต้องการการใช้สื่อการเรียนการสอนของอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และอาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2553
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการประเมิน 360 องศา เพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การวิเคราะห์นิสิตเต็มเวลา (Full - Time Equivalent Student : FTES) ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ความพึงพอใจอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริการการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกา 2553
การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
การติดตามผลโครงการอบรมวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2554
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีนาถและอาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเมินผลการใช้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2556
ประเมินผลประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเรือโยง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว(One-Stop-Service) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2556
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิเคราะห์สภาพการใช้วัสดุ สำนักงานของกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553-2555
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) 2556
ประเมินผลการให้บริการการใช้ห้องเรียนและสถานที่ภายในอาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร