กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
รายงานประจำปี
วิจัยสถาบัน
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
KM

รายงานประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมิน กองบริการการศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการประเมิน กองบริการการศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการประเมิน กองบริการการศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2555