งานพัฒนาหลักสูตร

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

Contact: cdd@nu.ac.th

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

คู่มือนิสิตโครงการจัดการศึกษา ครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2556

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อกำหนดเอกสารประกอบการจัดทำคู่มือ

ตัวอย่างข้อมูลของคณะ

ขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตร

ขั้นตอนการปิดหลักสูตร

ขั้นตอนการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตร

ขั้นตอนการติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF และที่ยังไม่ปรับปรุงตามกรอบTQF

ขั้นตอนการเชื่อมโยงของหลักสูตร

กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548

กระบวนการกำกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการส่งหลักสูตรให้ สกอ.รับรองรับทราบ

เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร

การเขียน มคอ.2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร(ไทย)

การเขียน มคอ.2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ)

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(LO)ระดับปริญญาตรี ผ่านสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

นิยามหลักสูตรนานาชาติ

ตัวอย่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ตัวอย่างตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี

ตัวอย่าง Prospectus ระดับปริญญาเอก

ตัวอย่าง Prospectus ระดับปริญญาโท

ตัวอย่างปกหลักสูตร

แนวทางการเขียนการพัฒนาผลการเรียนรู้

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (วิชากลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตัวอย่าง Concept Paper หลักสูตรเสนอที่ประชุม

ตัวอย่าง PowerPoint หลักสูตรเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย [ปรับปรุง]

รายวิชาภาษาอังกฤษ 205200-202

ตัวอย่าง สมอ.08 เปิดรายวิชาใหม่

ตัวอย่าง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตัวอย่าง สรุปการปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการ (Last Updated 16/12/2011)

การสรุปเรื่องการขอความเห็นชอบหลักสูตรเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

คู่มือ/เอกสาร/ประกาศ สกอ. เพื่อการเผยแพร่

คู่มือ/เอกสาร สกอ. เพื่อการเผยแพร่

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

ประกาศ-กระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ-2552

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พศ.2558

การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

กำหนดการส่งเอกสารเข้าที่ประชุม/แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย