TH|EN

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ
"บริหารจัดการหลักสูตรสู่ผลประเมินระดับดีมาก"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ

การบรรยาย: ภาพรวมผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 
  • เอกสารการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร (ประธานคณะกรรมการกำหนดานโยบายและประเมินติดตามผลการผลิตบัณฑิต)
  • การบรรยาย : แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสู่ผลประเมินระดับดีมาก กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

     
  • เอกสารการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  • การบรรยาย: แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

     
  • เอกสารการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์)