กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


รายละเอียดอาคารเรียนรวม
ห้องเรียนรวม QS
ห้องเรียนรวมปราบไตรจักร
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้อาคาร ปีการศึกษา 2560