ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร


กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์. 055 968310 ,055 968311
หมายเหตุ: ระบบนี้ใช้สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป