สำหรับผู้สมัครผ่านโครงการรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าท์ (Clearing House) แล้ว ให้ลงทะเบียนรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อพิมพ์หนังสือรายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าท์ (Clearing House) รอบ 1/1 และรอบ 2
ในวันที่ 10- 19 พฤษภาคม 2561 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก "เข้าสู่ระบบ" เพื่อพิมพ์หนังสือรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และใบชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และยื่นเอกสารรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561