การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 02000  ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 5  รับตรงอิสระ
กลุ่มรับ : โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือก/จำนวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 5
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020400150 คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์  10
  มหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข)   (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม)  
      จากวิทยาลัยการสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  
      2. มีอายุไม่เกิน  30  ปี  นับถึงวันสมัคร  
      2. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิด  
      ต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอัตรายต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ และ  
      3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฎิบัติงาน และการประกอบ  
      วิชาชีพเภสัชกรรม  
      3 ใช้ผลคะแนน GAT   
      4 ใช้ผลคะแนน PAT 71   
      5 ใช้ผลคะแนน PAT 72   
รวมจำนวนรับ 10