การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 02000  ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 4  การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
กลุ่มรับ : นักเรียนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาดรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือก/จำนวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 4
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020300140 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions    
02020300240 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 24
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา   
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300340 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 18
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300440 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 15
      หรือสายศิลป์คำนวณ  
    2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300540 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 12
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300640 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 12
      หรือสายศิลป์คำนวณ  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600140 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 30
      หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600240 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 30
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600340 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 36
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600440 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 15
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600540 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 18
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600640 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 24
      หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600740 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 24
      หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600840 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 18
      หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700140 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700240 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700340 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700440 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700540 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700640 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 15
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700740 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 12
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700840 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 15
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500140 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500240 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
       (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500340 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500440 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021300140 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์ 5
      ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021200140 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 36
      2. ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม   
      3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  
      4. มีหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักแสบบีและโรคอีสุกอีใสในกรณี  
      ที่ยังไม่เคยป่วยเป็นอีสุกอีใส  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020400140 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 30
      2. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องยึดหลักสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิด  
      อันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอัตรายต่อนิสิตเภสัชศาสตร์ และ  
      3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฎิบัติงาน และการประกอบ  
      วิชาชีพเภสัชกรรม  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020400240 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 12
    ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100140 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 24
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100240 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 18
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100340 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 9
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100440 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 9
      2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100540 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 9
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400140 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400240 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400340 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400440 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่มีโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับ  
      ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
      เป็นผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามประกาศ  
      จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกำหนด  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400540 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000140 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  48
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000240 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  12
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000340 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  12
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000440 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021600140 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  60
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700140 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700240 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700340 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญึ่ปุ่น 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700440 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700540 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700640 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700740 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800140 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  60
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ   
      ตาบอดสีทั้งสองข้าง  
      3. ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง  
      4. ไม่มีความบกพร่องทางมือทั้งสองข้าง  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800240 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800340 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3 ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      4 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  
      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง  
      6. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800440 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800540 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการเงิน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  24
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3 ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      4 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  
      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง  
      6. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800640 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรบัณชีบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800740 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800140 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 9
    หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือสายศิลปศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800240 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800340 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800440 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800540 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800640 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800740 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800840 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  8
    กำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
      ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬา  
      ที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐาน  
      สากลหรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการ  
      แข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขันได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลา  
      ย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
      และการสื่อสาร  
      4. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
      บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800940 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
     (หลักสูตร 4 ปี) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900140 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมือง 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10
    การปกครอง 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900240 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6
    ระหว่างประเทศ 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900340 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
    ศาสตร์ 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900440 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  15
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900540 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  42
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900640 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  24
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600140 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600240 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600340 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600440 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
รวมจำนวนรับ 1,442