การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 02000  ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 3  การรับตรงรวม
กลุ่มรับ : โครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และผู้สมัครทั่วไป
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือก/จำนวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 3
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020900130 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   30
  (โครงการกสพท.)   2. คัดเลือกตามเกณฑ์ของ กสพท  
         
02021300130 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 10
  (โครงการกสพท.)   2. คัดเลือกตามเกณฑ์ของ กสพท  
         
02020400130 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 15
  (โครงการกสพท.)   2. คัดเลือกตามเกณฑ์ของ กสพท  
         
รวมจำนวนรับ 55
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 3
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020300131 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300231 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา   
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300331 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300431 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 15
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลป์คำนวณ  
    2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300531 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 12
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020300631 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 12
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลป์คำนวณ  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600131 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 30
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 3
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020600231 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 30
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600331 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 36
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600431 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 15
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600531 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 18
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600631 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 24
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600731 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 24
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020600831 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 18
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700131 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700231 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700331 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700431 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700531 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700631 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 15
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700731 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 12
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020700831 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 15
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500131 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500231 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
       (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500331 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021500431 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021200131 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 36
  (โครงการรับร่วม)   2. ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม   
      3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  
      4. มีหลักฐานการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักแสบบีและโรคอีสุกอีใสในกรณี  
      ที่ยังไม่เคยป่วยเป็นอีสุกอีใส  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020400131 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 12
  (โครงการรับร่วม) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100131 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 24
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100231 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100331 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100431 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น 9
  (โครงการรับร่วม)   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021100531 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400131 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400231 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400331 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400431 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  18
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่มีโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับ  
      ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
      เป็นผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามประกาศ  
      จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกำหนด  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021400531 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000131 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  48
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000231 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  12
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000331 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  12
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021000431 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021600131 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  60
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700131 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700231 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700331 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญึ่ปุ่น 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700431 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700531 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700631 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  18
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021700731 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800131 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  60
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ   
      ตาบอดสีทั้งสองข้าง  
      3. ไม่มีความบกพร่องทางหูทั้งสองข้าง  
      4. ไม่มีความบกพร่องทางมือทั้งสองข้าง  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800231 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800331 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3 ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      4 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  
      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง  
      6. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800431 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800531 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการเงิน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  24
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
      3 ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      4 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง  
      5. ไม่เป็นผู้บกพร่องทางพัฒนาการทางสมอง  
      6. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800631 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรบัณชีบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021800731 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800131 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 9
  (โครงการรับร่วม)   หรือสายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือสายศิลปศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
      2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800231 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
    อาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800331 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือ  
    โรคบุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
    อาชีพครู  
    4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800431 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
    อาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800531 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
    อาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800631 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
    อาชีพครู  
    4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800731 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  9
  (โครงการรับร่วม)   2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
    อาชีพครู  
      4. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800831 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  8
  (โครงการรับร่วม) กำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) 2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
      ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬา  
      ที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็น  
      มาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  
      เป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขันได้อันดับที่ 1-3   
      ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร  
      3. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
      และการสื่อสาร  
      4. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
      บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ  
      อาชีพครู  
      5. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02020800931 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม)  (หลักสูตร 4 ปี) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900131 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมือง 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10
  (โครงการรับร่วม) การปกครอง 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900231 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6
  (โครงการรับร่วม) ระหว่างประเทศ 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900331 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสน 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม) ศาสตร์ 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900431 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  15
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900531 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  42
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02021900631 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  24
  (โครงการรับร่วม)   2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600131 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม) (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600231 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม) (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600331 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม) (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
02019600431 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  12
  (โครงการรับร่วม) (หลักสูตรนานาชาติ) 2. เกณฑ์ตามองค์ประกอบ Admissions  
รวมจำนวนรับ 1,407